Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Folkerts
< Folkertsma < Folkersma

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Folkertsma-state te Ternaard [Winkler-1898].
• In Friesland werd de naam Folkertsma in 1811-12 o.a. aangenomen door: Eeltje Johannes te Blija (Ferwerderadeel); Jan Folkerts te Wetsens (Oostdongeradeel); Sipke Folkerts te Rottevalle (Smallingerland); Eelze Minnolts te Garijp (Tietjerksteradeel) [RFF].

afkortingen en bibliografische notaties: